lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

LGA sertifikatas
spausdinti

 

 

 

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS SERTIFIKATAS 
 
Įvadas
 

Lietuvos geštalto asociacija (LGA) siekdama apsaugoti savo profesiją (geštalto metodus/geštalto terapiją/geštalto psichoterapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją yra įdiegusi Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą, Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą ir Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą.

 
Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas
 

1. Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kurių mokymas yra užbaigtas. 
2. Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suteikia Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą tiems praktikams, kurie yra užbaigę geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kuri atitinka LGA mokymo standartuose numatytus Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimus.
3. Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimai apima:
A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.
B. Geštalto metodų mokymo programą, kurią sudaro 820 val.:
1. Teorija ir metodologija – 600 val.
2. Asmeninė geštalto terapija - 120 val. (individuali terapija - 20 val. ir grupinė terapija - 100 val.)
3. Supervizija – 50 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4. Konsultacinė/terapinė praktika – 50 val.
5. Baigiamasis diplominis darbas.

 
Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas


1. Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kurių mokymas yra užbaigtas. 
2. Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suteikia Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą tiems praktikams, kurie yra užbaigę geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kuri atitinka LGA mokymo standartuose numatytus Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimus.
3. Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimai apima:
A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.
B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 1450 val. :
1. Teorija ir metodologija – 600 val.
2. Asmeninė geštalto terapija - 250 val. (individuali terapija - 50 val. ir grupinė terapija - 200 val.)
3. Supervizija – 150 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4. Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val., kuri turi trukti mažiausiai du metus.
5. Likusios 50 valandų yra skirtos kitoms mokymo programoms, seminarams, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius.
6.   Baigiamasis diplominis darbas.

 
“Veteranų” pripažinimo procedūra
 

1. Praktikai, kurie jau yra pripažinti savo srities profesionalai, tačiau didelę dalį savo žinių bei įgūdžių įgijo ne tik per formalų mokymąsi, bet ir per ilgą profesinę praktiką yra vadinami “veteranais”, o jų tokiu būdu įgytos kvalifikacijos pripažinimas – “veteranų teisėmis”.
2. Praktikai, kurie šiuo metu mokosi, arba neseniai yra baigę mokymosi programas, nesinaudoja šiomis teisėmis, ir jų mokymasis yra pripažįstamas po mokymo programos baigimo.
3. Lietuvos geštalto asociacija sertifikatus “veterano teisėmis” suteiks ne ilgiau kaip du metus nuo pirmojo “veterano teisėmis” išduoto sertifikato datos.

 
“Veterenų” pripažinimo kriterijai


1. Praktikas turi žinių ir įgūdžių profesionaliai taikyti Geštalto (terapijos) metodus savo praktikoje.
2. Praktiko įgūdžių ir žinių lygis turi atitikti įgūdžius (būti toks pat arba aukštesnis) tų praktikų, kurie baigė geštalto (terapijos) metodų mokymo programas atitinkančias Lietuvos geštalto asociacijos mokymo standartų kriterijus. 
3. Praktikas turi savarankiškai praktikuoti geštalto (terapijos) metodą tam tikrą Lietuvos geštalto asociacijos apibrėžtą laiką.
4. Praktikas privalo laikytis Lietuvos geštalto asociacijos etikos ir profesionalios praktikos kodekso.
5. Praktikas yra rekomenduojamas Geštalto mokymo organizacijos, kurioje jis praėjo formalų mokymąsi.
6. Praktiko teorinės žinios bei geštalto (terapijos) metodų taikymo įgūdžiai yra kruopščiai įvertinti  Nacionalinės geštalto terapijos organizacijos/Lietuvos geštalto asociacijos.
7. Nacionalinės geštalto terapijos organizacija/Lietuvos geštalto asociacija įvertindama praktiko teorines žinias bei geštalto (terapijos) metodų taikymo įgūdžius remiasi šioje “veteranų” pripažinimo procedūroje pateiktais kriterijais. 

Pastaba: LGA sertifikatai veterano teisėmis buvo suteikiami dviejų metų laikotarpyje nuo 2009 m birželio mėn. 22 d. iki 2011 m. birželio mėn. 22 d. 

 
Lietuvos geštalto konsultanto sertifikato („veterano teisėmis“) kriterijai


Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kuriems Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) yra suteikusi Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatą arba kurių kvalifikacija atitinka šiuos Lietuvos geštalto konsultanto sertifikato („veterano teisėmis“) kriterijus:
1. Praktikas yra baigęs ne mažiau kaip 750 val. Geštalto (terapijos) metodų mokymą.
2. Praktikas savarankiškai praktikuoja geštalto (terapijos) metodus ne mažiau kaip 8 metus ir jo konsultacinė/terapinė praktika sudaro ne mažiau kaip 50 val.
3. Praktikas yra paskelbęs teorinius, mokslinius ar praktinės patirties pasidalinimus apimančius darbus, rodančius jo teorinį ir praktinį pasiruošimą geštalto teorijos ir praktikos srityje.
4. Tam tikrais atvejais (pvz. nesant trečiame punkte nurodytų darbų) iš atskirų praktikų gali būti prašoma paruošti 10 – 15 psl. apimties savo konsultacinio/terapinio darbo aprašymus ir/arba praeiti superviziją. 
 

Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikato („veterano teisėmis“) kriterijai
 

Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kuriems Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) yra suteikusi Europos geštalto psichoterapeuto sertifikatą arba kurių kvalifikacija atitinka šiuos Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikato („veterano teisėmis“) kriterijus:
1. Praktikas yra baigęs ne mažiau kaip 750 val. Geštalto (terapijos) metodų mokymą.
2. Praktikas savarankiškai praktikuoja geštalto (terapijos) metodus ne mažiau kaip 15 metų ir jo konsultacinė/terapinė praktika sudaro ne mažiau kaip 400 val.
3. Praktikas yra paskelbęs teorinius, mokslinius ar praktinės patirties pasidalinimus apimančius darbus, rodančius jo teorinį ir praktinį pasiruošimą geštalto teorijos ir praktikos srityje.
4. Tam tikrais atvejais (pvz. nesant trečiame punkte nurodytų darbų) iš atskirų praktikų gali būti prašoma paruošti 15 – 20 psl. apimties savo konsultacinio/terapinio darbo aprašymus ir/arba praeiti superviziją.

 
Sertifikavimo procedūra


1. Kandidatas pateikia Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) valdybai šiuos dokumentus:
1.1. Pasirašytą prašymą suteikti Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą arba Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą.
1.2.  Aukštojo mokslo diplomo kopiją.
1.3. Geštalto metodų mokymo programos baigimo pažymėjimo/diplomo kopiją ir Geštalto konsultanto diplomo kopiją arba Geštalto psichoterapeuto diplomo kopiją.
1.4. Dokumentus, liudijančius apie praeitą asmeninę terapiją, superviziją, konsultacinę/terapinę praktiką Geštalto terapijos srityje (pastaba: iki 50 val. gali būti praeita kitose srityse, susijusiose su Geštalto konsultanto/psichoterapeuto profesine veikla, pagal individualius kiekvieno besimokančio poreikius.). 
1.5. Pasirašytą sutikimą laikytis LGA etikos ir profesionalios praktikos kodekso.
2. LGA valdyba savo sprendimą dėl Lietuvos geštalto konsultanto sertifikato arba Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikato suteikimo priima LGA valdybos posėdžio metu ir informuoja kandidatą apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 21 darbo dieną po sprendimo priėmimo.
3. Jei LGA valdyba nusprendžia kandidatui išduoti Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą arba Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą, sertifikatas yra išduodamas ne vėliau kaip per 21 darbo dieną po sertifikavimo mokesčio Lietuvos geštalto asociacijai sumokėjimo.
4. Sertifikavimo mokestis:
4.1.  LGA tikrajam nariui – 30 Eur.
4.2.  LGA asocijuotam nariui – 30 Eur.
5. Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas ir Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas yra išduodamas penkerių metų laikotarpiui.
6. Sertifikuotas Lietuvos geštalto konsultantas (turintys galiojantį Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą) arba sertifikuotas Lietuvos geštalto psichoterapeutas (turintis galiojantį Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą) yra įvedamas į Lietuvos geštalto asociacijos sertifikuotų Lietuvos geštalto konsultantų ir Lietuvos geštalto psichoterapeutų registrą, kuris yra skelbiamas Lietuvos geštalto asociacijos interneto svetainėje.
7. LGA nariui tapus ne LGA nariu (išstojus arba pašalinimo atveju) jis/ji yra pašalinimas iš Lietuvos geštalto asociacijos sertifikuotų Lietuvos geštalto konsultantų ir Lietuvos geštalto psichoterapeutų registro ir nebeskelbiamas Lietuvos geštalto asociacijos interneto svetainėje.
8. Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatas ir Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatas yra išduodamas penkerių metų laikotarpiui ir galioja penkerius metus, kuriems praėjus sertifikato turėtojas, siekdamas pratęsti sertifikato galiojimą, turi praeiti resertifikavimo procedūrą.

 
Resertifikavimo procedūra


1. Sertifikuotas Lietuvos geštalto konsultantas arba sertifikuotas Lietuvos geštalto psichoterapeutas,  siekdamas pratęsti sertifikato galiojimą turi pateikti LGA valdybai dokumentus, liudijančius apie jo/jos tęstinį mokymąsi, kuris per penkerius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 100 val. 
2. 100 val. tęstinio mokymosi turi susidėti iš:
2.1. Ne mažiau kaip 50 val. skirtų geštalto terapijos srityje (pvz. mokymo programoms, seminarams, konferencijoms, intervizijoms, supervizijoms, asmeninei geštalto terapijai.)
2.2.    Likusios 50 val. gali būti skirtos geštalto terapijos arba kitose srityse, susijusiose su Geštalto konsultanto/psichoterapeuto profesine veikla (pvz. mokymas, mokslinis, tiriamasis darbas Geštalto terapijos ar kitose susijusiose srityse).
3. Jei LGA valdyba nusprendžia pratęsti Lietuvos geštalto konsultanto sertifikatą arba Lietuvos  geštalto psichoterapeuto sertifikatą, sertifikatas yra pratęsiamas ne vėliau kaip per 21 darbo dieną po pateikimo LGA valdybai dokumentų, liudijančius apie jo/jos tęstinį mokymąsi.

 

 

Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas


1. Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kurių mokymas yra užbaigtas.  
2. Lietuvos geštalto asociacija (LGA) suteikia Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą tiems praktikams, kurie yra užbaigę supervizijos mokymo programą, kuri atitinka LGA mokymo standartuose numatytus geštalto supervizoriaus kvalifikacinio lygio reikalavimus. 
3. Geštalto supervizoriaus kvalifikacinio lygio reikalavimai apima: 
A. Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą.
B. Supervizijos mokymo programą, kuri apima:

1. Teoriją ir metodologiją (supervizijos teoriją ir praktiką geštalto terapijoje) -  ne mažiau kaip 75 val.
2. Hyperviziją (supervizijos superviziją (individualią ir/arba grupinę)) -  ne mažiau kaip 50 val.
3. Supervizinę praktiką - ne mažiau kaip 120 val. (pastaba: šis kriterijus negalioja supervizijos mokymo programoms, kurios prasidėjo iki 2018 m. rugsėjo mėn. 6 d.).
4. Baigiamajį kursinį darbą.

C. Supervizijos mokymo programa vyksta mažiausiai 18 mėnesių laikotarpyje, kurios metu besimokantys susitinka ne mažiau nei tris kartus supervizijos teorijos - metodologijos mokymuisi ir hypervizijai.

D. Supervizijos mokymo programą veda ne mažiau kaip du LGA sertifikuoti geštalto supervizoriai ir/arba Europos geštalto asociacijos (EAGT) akredituoti supervizoriai, kurie:

1. Yra LGA arba EAGT tikrieji nariai ne mažiau kaip 8 metus.
2. Turi ne mažiau kaip 5 metų geštalto terapijos supervizijos patirtį.

 

 

“Veteranų” pripažinimo procedūra

 

1. Praktikai, kurie jau yra pripažinti savo srities profesionalai, tačiau didelę dalį savo žinių bei įgūdžių įgijo ne tik per formalų mokymąsi, bet ir per ilgą profesinę praktiką yra vadinami “veteranais”, o jų tokiu būdu įgytos kvalifikacijos pripažinimas – “veteranų teisėmis”.
2. Praktikai, kurie šiuo metu mokosi, arba neseniai yra baigę mokymosi programas, nesinaudoja šiomis teisėmis, ir jų mokymasis yra pripažįstamas po mokymo programos baigimo.
3. Lietuvos geštalto asociacija Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatus “veterano teisėmis” suteiks ne ilgiau kaip vienerius metus nuo pirmojo “veterano teisėmis” išduoto sertifikato datos.

 

“Veterenų” pripažinimo kriterijai


1. Praktikas turi žinių ir įgūdžių profesionaliai taikyti geštalto supervizijos metodus savo praktikoje. 
2. Praktiko įgūdžių ir žinių lygis turi atitikti įgūdžius (būti toks pat arba aukštesnis) tų praktikų, kurie baigė supervizijos mokymo programas atitinkančias Lietuvos geštalto asociacijos mokymo standartų kriterijus.  
3. Praktikas turi savarankiškai praktikuoti geštalto supervizijos metodus tam tikrą Lietuvos geštalto asociacijos apibrėžtą laiką.
4. Praktikas privalo laikytis Lietuvos geštalto asociacijos etikos ir profesionalios praktikos kodekso.
5. Praktikas yra rekomenduojamas geštalto mokymo organizacijos, kurioje jis praėjo formalų mokymąsi. 
6. Praktiko teorinės žinios bei geštalto supervizijos metodų taikymo įgūdžiai yra kruopščiai įvertinti Nacionalinės geštalto terapijos organizacijos/Lietuvos geštalto asociacijos.
7. Nacionalinės geštalto terapijos organizacija/Lietuvos geštalto asociacija įvertindama praktiko teorines žinias bei geštalto supervizijos metodų taikymo įgūdžius remiasi šioje “veteranų” pripažinimo procedūroje pateiktais kriterijais. 

 

Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikato („veterano teisėmis“) kriterijai
 

Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas suteikiamas tiems praktikams, kuriems Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) yra suteikusi akredituoto supervizoriaus sertifikatą arba kurių kvalifikacija atitinka šiuos Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikato („veterano teisėmis“) kriterijus:

1. Praktikas yra LGA tikrasis narys ne mažiau kaip 5 metus.
2. Praktikas savarankiškai praktikuoja kaip akredituotas EAGT arba LGA geštalto terapeutas/supervizorius ne mažiau kaip 5 metus.
3. Praktikas yra paskelbęs teorinius, mokslinius ar praktinės patirties pasidalinimus apimančius darbus, rodančius jo teorinį ir praktinį pasiruošimą geštalto supervizijos srityje.
4. Praktikas yra pateikęs dviejų EAGT ir/arba LGA sertifikuotų supervizorių rašytines rekomendacijas.

 

Sertifikavimo procedūra 


1. Kandidatas pateikia Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) valdybai šiuos dokumentus:
1.1. Pasirašytą prašymą suteikti Lietuvos geštalto psupervizoriaus sertifikatą.
1.2.  Aukštojo mokslo diplomo kopiją.
1.3. Geštalto terapeuto/psichoterapeuto diplomo kopiją.
1.4. Pasirašytą prašymą suteikti Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą bei sutikimą laikytis LGA etikos ir profesionalios praktikos kodekso.

2. LGA valdyba savo sprendimą dėl Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikato suteikimo priima LGA valdybos posėdžio arba LGA suvažiavimo metu ir informuoja kandidatą apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 21 darbo dieną po sprendimo priėmimo.
3. Jei LGA valdyba nusprendžia kandidatui išduoti Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą, sertifikatas yra išduodamas ne vėliau kaip per 21 darbo dieną po sertifikavimo mokesčio Lietuvos geštalto asociacijai sumokėjimo.
4. Sertifikavimo mokestis: 
4.1.  LGA tikrajam nariui – 30 eurų.
4.2.  LGA asocijuotam nariui – 30 eurų.
5. Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas yra išduodamas penkerių metų laikotarpiui.
6. Sertifikuotas Lietuvos geštalto supervizorius (turintys galiojantį Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą) yra įvedamas į Lietuvos geštalto asociacijos sertifikuotų Lietuvos geštalto geštalto supervizorių registrą, kuris yra skelbiamas Lietuvos geštalto asociacijos interneto svetainėje. 
7. LGA nariui tapus ne LGA nariu (išstojus arba pašalinimo atveju) jis/ji yra pašalinimas iš Lietuvos geštalto asociacijos sertifikuotų Lietuvos geštalto supervizorių registro ir nebeskelbiamas Lietuvos geštalto asociacijos interneto svetainėje. 
8. Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatas yra išduodamas penkerių metų laikotarpiui ir galioja penkerius metus, kuriems praėjus sertifikato turėtojas, siekdamas pratęsti sertifikato galiojimą, turi praeiti resertifikavimo procedūrą.

 

Resertifikavimo procedūra


1. Sertifikuotas Lietuvos geštalto supervizorius, siekdamas pratęsti sertifikato galiojimą turi pateikti LGA valdybai dokumentus, liudijančius apie jo/jos kaip supervizoriaus praktiką ir tęstinį mokymąsi, kuris per penkerius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 100 val.  
2. 100 val. tęstinio mokymosi turi susidėti iš: 
2.1. Ne mažiau kaip 50 val. skirtų geštalto terapijos srityje (pvz. mokymo programoms, seminarams, konferencijoms, intervizijoms, supervizijoms, asmeninei geštalto terapijai.).
2.2.    Likusios 50 val. gali būti skirtos geštalto terapijos arba kitose srityse, susijusiose su Geštalto psichoterapeuto ir supervizoriaus profesine veikla (pvz. mokymas, mokslinis, tiriamasis darbas Geštalto terapijos ar kitose susijusiose srityse).
3. Jei LGA valdyba nusprendžia pratęsti Lietuvos geštalto supervizoriaus sertifikatą, sertifikatas yra pratęsiamas ne vėliau kaip per 21 darbo dieną po pateikimo LGA valdybai dokumentų, liudijančių apie jo/jos tęstinį mokymąsi.